DE
DE
NLNLLet op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukkenE-mailadres

Algemene Voorwaarden Keverevents

Deze algemene voorwaarden liggen ten grondslag aan iedere overeenkomst tussen de opdrachtgever/deelnemer en KeverEvents, gevestigd aan de C. Voorberghstr 110 te Hengelo, NL 7558 WL


·    Iedere deelnemer die minimaal 3 jaar in het bezit is van een geldig B-rijbewijs  mag in de, door ons, ter beschikking gestelde voertuigen rijden. Het meerijden is enkel en alleen toegestaan voor deelnemers van het event die op de deelnemerslijst staan. De deelnemerslijst dient minimaal twee weken voor het event digitaal te worden aangeleverd middels de door Keverevents opgestelde Excelblad.  Het is anders niet mogelijk een eindklassement op te maken.

·    De auto’s zijn klassiekers en dienen derhalve met de nodige voorzicht te worden behandeld. Het rijgedrag dient hier dan ook op te worden aangepast. Zonder vooraf instructie te hebben gekregen van de tourbegeleider van Keverevents is het niet toegestaan om de ter beschikking gestelde voertuigen te besturen. In de aangeboden programma’s slaat de term rally op het behendig navigeren met de verschillende kaartleessystemen en niet op snelheid. Het is niet toegestaan om sneller als 80 km/h met de auto;s te rijden.

·    Indien de auto met modder of zand is besmeurd en dit niet past bij de staat van de andere deelnemende  voertuigen kunnen hier schoonmaakkosten ter hoogte van €75 per voertuig in rekening worden gebracht

·    De opdrachtgever / deelnemer heeft de plicht als goed huisvader zorg te dragen voor de auto en bijbehorende accessoires. Dit betekent dat het voertuigen in zelfde staat moet worden ingeleverd als bij aanvang van het evenement is verkregen. Schade of gebreken  aan het voertuig dienen onverwijld gemeld te worden na afloop van het evenement. Hierbij geldt een eigen risico van € 1000 per auto. Bij schade ontstaan door toedoen van de deelnemer welke niet gedekt wordt door de verzekering is de opdrachtgever c.q. deelnemer aansprakelijk voor de geleden schade.

·    Roekeloos of onwettig rijgedrag is niet toegestaan; het is ook niet toegestaan om handelingen uit te voeren die niet overeenkomen met de Nederlandse wet. Verkeersboetes welke door de deelnemers  tijdens de programma's worden verkregen, worden doorberekend aan de opdrachtgever, vermeerderd met € 25 administratiekosten per incident.

·    Opdrachtgever / deelnemer is gedurende de evenementperiode ten allen tijde aansprakelijk voor boetes en andere maatregelen die voortvloeien uit (verkeers-)overtredingen. Het niet naleven van regels en voorwaarden kan leiden tot verlies van de verzekeringsdekking.

·    Alle voertuigen zijn All risk verzekerd, met een eigen risico voor de deelnemers van        
€ 1000  per auto. Dit wordt verhoogd met € 25 administratiekosten

·    Voor deelnemers is het niet toegestaan om vooraf of tijdens de route alcohol te nuttigen. Roken in de voertuigen is niet toegestaan mede i.v.m. vlambare bekleding.

·    Eten (hieronder valt ook snoepgoed) en drinken in de ter beschikking gestelde voertuigen is niet toegestaan.

·    Schade ontstaan, terwijl de deelnemer van het voertuig verkeert onder invloed van alcohol of enig ander bedwelmende stof of stimulerende stof is van de verzekering uitgesloten en derhalve voor rekening van de deelnemer.

·    Keverevents zal in geen geval en onder geen voorwaarde aansprakelijk zijn voor ongevallen, lichamelijk letsel en/of schade met de gevolgen daarvan zowel van de opdrachtgever dan wel derden voortvloeiend uit het gebruik van het voertuig voor zover de door eigenaar gesloten verzekering in deze gevallen geen dekking verleent

·    Foto’s die gemaakt worden tijdens het evenement zijn eigendom van Keverevents. Zij zullen voor de klant gratis te bekijken en te downloaden zijn via onze website met een persoonlijke inlogcode. Keverevents behoudt zich het recht voor om foto’s voor eigen promotionele acties te gebruiken. 

·    Indien deelnemers zich niet houden aan de algemene voorwaarden van Keverevents kan de gehele equipe uitgesloten worden van het evenement zonder recht op teruggaaf van gelden.

·     In de gevallen waarin bovenstaande voorwaarden niet voorzien, zal de tourmanager van Keverevents ter plekke beslissen.


Betalingscondities


Indien een overeenkomst met Keverevents wordt aangegaan dient een aanbetaling van 50%

(exclusief b.t.w.) te worden voldaan van het totaal begrote bedrag, tenzij een afwijkende regeling tussen partijen is overeengekomen. Het resterende bedrag dient uiterlijk twee weken voor de datum van het evenement op onze rekening te zijn bijgeschreven. Hiervoor ontvangt opdrachtgever een factuur.

Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim. Hij wordt hier door Keverevents op gewezen en heeft alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling van Keverevents geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De verplichting tot betaling door opdrachtgever blijft echter volledig van kracht en Keverevents heeft het recht om de verschuldigde wijzigingskosten (zie wijzigingen) en eventuele andere kosten betrekking hebbend op de betreffende opdrachtgever, in rekening te brengen. Als dan worden de reeds betaalde gelden met het openstaande bedrag verrekend.


Wijzigingen


Tijdstip

Kosten

Meer dan 2 maand voor het event

10 % van het opgegeven aantal deelnemers mag kosteloos worden geannuleerd. De overige 90 % van het opgegeven aantal deelnemers dient volledig betaald te worden.

Minder dan 2 maand voor het event

10 % van het opgegeven aantal deelnemers mag geannuleerd  worden. Voor deze groep is nog 30%  van het afgesproken bedrag verschuldigd. De overige 90 % van het opgegeven aantal deelnemers dient volledig betaald te worden

Minder dan twee weken voor het event

10 % van het opgegeven aantal deelnemers mag geannuleerd  worden. Voor deze groep is nog 70%  van het afgesproken bedrag verschuldigd. De overige 90 % van het opgegeven aantal deelnemers dient volledig betaald te worden

Binnen 1 week voor het event

Geen annuleringsmogelijkheden


Hierbij wordt rekening gehouden met door opdrachtgever afgesproken bezetting per voertuig. Opdrachtgever kan dus enkel en alleen het aantal vooraf afgesproken voertuigen wijzigen.

Wijzigingen in het aantal deelnemers die geen consequenties hebben voor het aantal in te zetten voertuigen zullen niet worden gecrediteerd.


·     Indien er niet voldoende Kever Cabrio’s of VW busjes beschikbaar zijn zal Keverevents andere vergelijkbare klassiekers inhuren bij derden.

·    Aangezien er gebruik gemaakt wordt van oldtimers bestaat er de mogelijk tot een onvoorzien defect. Indien het mankement, tijdens de verhuur of evenement, niet te verhelpen is kan er geen beroep worden gedaan op restitutie.

In geval van overmacht heeft Keverevents de keuze de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel te wijzigen. Onder overmacht worden hierbij uitdrukkelijk omstandigheden dan wel invloeden van buitenaf verstaan die het houden van de rally onmogelijk maken zoals:


·    natuurrampen, oorlogshandelingen, terrorisme en politieke onlusten;

·    weeromstandigheden die van dien aard zijn, dat het volgens officiële instanties (bijvoorbeeld KNMI, ANWB) niet verantwoord is deel te nemen aan het verkeer en daartoe een officiële waarschuwing is afgegeven;

·    dan wel omstandigheden die het Keverevents onmogelijk maken de rally op een veilige manier te laten plaatsvinden


Indien bovenstaande omstandigheden (overmacht) van toepassing zijn heeft de opdrachtgever de volgende keuzes:


·    de rally te verplaatsen naar een andere beschikbare datum

·    de rally te annuleren tegen betaling van 25% van de totale hoofdsom. Transportkosten en routekosten zijn hierbij niet inbegrepen en zullen indien van toepassing volledig doorberekend worden.

·    De door KeverEvents vermelde prijzen zijn exclusief 21% BTW en altijd  gebaseerd op 4 personen per Kever cabrio of 7,8 of 9 personen per VW busje.
Neem met mij contact op

AddThis

Indien het deelnemersaantal met meer dan 10% afneemt ten opzichte van van het oorspronkelijk opgegeven deelnemers dient de opdrachtgever hiervoor het volledige bedrag te betalen.

Deelnemers :

ACO
AKZO NOBEL
Alfa Accountants
Alientrick
Ambius
Apotheek Berghuizen
Arbeidsinspectie
AVIS Lease
AlphaWax BV
Brusche
Beslist.nl
Boele
Chefaro
Countus
Cofely
DDB VW importeur België
Deventer Ziekenhuis
Eurobolt
FC Twente
Fortis Bank
GAC
Galjema
Getwork
GIBO Groep
Helicon
Hyline
IVC
Intergas verwarming
JCI
KNMV
KPN
Lassche & Keizer
LOTTO
Luchtverkeersleiding Schiphol
Mediamarkt
Melis
Multimate
M-Lease
MST
NIBC Bank
Ondernemersclub Goor
Openbaar Belang
Paragon
Planlogic
PGGM
Powertec
Raasveld Expertise
Rabobank Westelijke Mijnstreek
Restaurant Juffrouw Tok
Rechtbank Rotterdam
Remeha
Reumafonds
ROC Almelo
Stadstoezicht Almelo
Saxion Deventer
Saxion Enschede
Shimano
Texaco
Unique
UTwente
UWV
Verhoek Transport
Vripack Naval ArchitectsVitalis
VWC ICT
Waarnaartoe.nl
Welgro
Wijngo
en vele anderen...

Bekijk hun reacties